به وبلاگ گردشگری خوش آمدید - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دیدنی های مشهد

<p><br /></p> <h3><span><a title="پارک جنگلی وکیل آباد مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">پارک جنگلی وکیل آباد مشهد</a></span></h3> <p><span>یکی دیگر از پارک دیدنی مشهد پارک جنگلی وکیل آباد<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> می باشد این پارک جنگلی وکیل آباد می باشد .این پارک جنگلی در جنوب غربی مشهد فرار دارد این پارک در سال 1348 توسط آقای حسین آقا ملک ساخته شده است و وقف برای استفاده عموم قرار گرفت است . در این پارک انواع درختان کاج و چنار و ونو و یک رودخانه  فصلی می باشد<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> که بسیار فضای بسیار آرام و دوست داشتنی برای مسافران <a href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> و بازدیدکنندگان و <a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>گردشگران می باشدد و در این گارک یک باغ وحش ساخته شده است که<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a> در آن موجودات وحشی و اهلی و خزندگان و پرندگان بسیاری <a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a>در آن موجود می باشد.</span></p> <p> </p> <hr /> <h3><span><a title="سد چالیدره مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"> سد چالیدره مشهد</a></span></h3> <p><span>یکی از جاذبه های گردشگری  مشهد چالی دره  می باشد<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> این سد در نزدیکی <a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a>روستای نغندر واقع شده است مساحت این تفرجگاه 160 هکتار می باشد و 32 هزار نوع درخت دراین تفریگاه موجود می باشد. طبیعت بسیار زیبا و بکر این منطقه بسیار آرامش بخش می باشد اخیرا این منطقه توسط <a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> شهرداری <a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a>طرقبه باسازی شده و به یک تفریگاه بسیار مشهور تبدیل <a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a>شده است امروزه خیلی از مسافران <a href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/">تور مشهد</a> برای گذران وقت و تفریح کردن به این مکان زیبا آمده و از فضای طبی آن لذت می ببرند.</span></p> <p> </p> <p> </p> <hr /> <h3><span><a title="روستای پاژ مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">روستای پاژ مشهد</a></span></h3> <p><span>روستای پاژ یکی از تاریخی ترین <a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a>روستا های مشهد می باشد که در <a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a>مشهد می باش<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a>د این روستا زادگاه شاعر بزرگ حکیم ابولقاسم فردوسی می باشد. در کنار این روستای قدیدمی آثار به جامانده<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a> از دوره پاژ می باشد و دراین میان قلعه قدیمی وجود دارد که مردم حلی آن را قلعه پاژ می نامند<a title="بلیط کیش تابستان 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank">بلیط کیش تابستان 97</a> بقایای از سفال ها ی لعاب دار و آثار تمدن آن دوره یافت شده است.  مسافران <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">تور مشهد</a> برای دیدن این مکان های  بسیار<a title="بلیط مشهد خرداد 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF" target="_blank">بلیط مشهد خرداد 97</a> زیبا می مشهد <a title="بلیط مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">بلیط مشهد</a> رزرو کرده اند، می تواننداز روستای زیبا دیدن کنند و به مطالعه درمورد تاریخ که در این خطه شکل گرفته است بپردازند.</span></p> <p><span><a title="روستای پاژ مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank"><span><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/sampledata/aasdxsa.jpg" alt="" width="448" height="225" /></span></a></span></p> <hr /> <h3><span><a title="باغ گیاه شناسی مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate noopener noreferrer" target="_blank">باغ گیاه شناسی مشهد</a></span></h3> <p><span>باغ گیاه‌شناسی مشهد دارای  مساحت تقریبی ۲۵ هکتار<a title="بلیط مشهد بهار 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1" target="_blank">بلیط مشهد بهار 97</a> و در غالب ۱۱ کلکسیون از ترکیب هنر معماری، معماری منظر و علم گیاه‌شناسی شکل گرفته است که در تاریخ ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۲ افتتاح شد. باغ گیاه شناسی مشهد، شامل بخش های مختلفی از جمله باغ گل رز، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، باغ میوه های بومی ایران، مجموعه گیاهی سوزنی برگان، مجموعه نمایشی باغ صخره ای و مجموعه نهالستان و گلخانه های تکثیریه می باشد. دیگر کلکسیون این مجموعه باغ صخره‌ای است. این محل نیز دارای انواع گل و گیاهان پیازی، فصلی و صخره‌ای است.باغ میوه نیز شبیه‌سازی شده از<a title="بلیط کیش اردیبهشت 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA" target="_blank">بلیط کیش اردیبهشت 97</a> کوچه‌باغ‌های قدیمی ایران است. در آن ۱۴۰ رقم درخت میوه و ۳۰ گونه درخت غیرمثمر مانند نارون کاشته<a title="بلیط مشهد فروردین 97" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86" target="_blank">بلیط مشهد فروردین 97</a> شده است.کلکسیون نهالستان و گلخانه‌های تولیدی یکی از بخش‌های مهم است و به‌ عنوان بستر اولیه کاشت و ذخیره‌گاه عناصر گیاهی وارد شده به باغ محسوب می‌شد. در این بخش بیش از ۴۰ گونه و رقم زینتی یا تحقیقی در حال تکثیر است.بنابراین بازدید آن برای افرادی که به <a title="تور مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/" rel="alternate">تور مشهد</a> می روند خالی از لطف نیست.</span></p> <p> </p> <p><a title="باغ گیاه شناسی مشهد" href="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF" rel="alternate"><img src="http://xn--ngb4azb01b.xn--ugbj4cj.net/images/flower-mashhad3.jpg" alt="باغ گیاه شناسی مشهد" /></a></p>


ارسال شده در تاریخ : 16 ارديبهشت 1397 - 15:27 توسط : tooremashhad
آخرین مطالب :
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397

مطالب تصادفی :
دیدنی های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های خوب اصفهان 16 ارديبهشت 1397
رستوران های چین 16 ارديبهشت 1397
هتل های مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل های تازه کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل های 4 ستاره مشهد 16 ارديبهشت 1397
هتل سوهان360 کوش آداسی 16 ارديبهشت 1397
هتل های استانبول 16 ارديبهشت 1397
هتل هفت آسمان مشهد 16 ارديبهشت 1397
رستوران های کیش 16 ارديبهشت 1397
دیدنی های استانبول 16 ارديبهشت 1397
جاذبه های گردشگری کیش 16 ارديبهشت 1397
رستوران های کیش 16 ارديبهشت 1397
معرفی هتل های کیش 16 ارديبهشت 1397
هتل های کیش 16 ارديبهشت 1397